संस्था

“अंगणवाडीकेंद्र, साळुंब्रे”.


“जि.. प्राथमिकविद्यालय, साळुंब्रे”.


 ग्रामप्रबोधिनीविद्यालय, साळुंब्रे”.