प्रशासन

-:ग्रामपंचायत साळुंब्रे प्रशासन:-

-: सरपंच :-

श्री. जालिंदर ज्ञानेश्वर कडेकर.

-: उपसरपंच :-

श्री. नितीन गुलाबराव राक्षे.

-: ग्रामपंचायत सदस्य :-

श्री. धनंजय रघुनाथ विधाते.

श्री. विजय मधू विधाते.

सौ. श्रध्दा ताई (माई) बाबासाोे. राक्षे.

श्री. राजाराम राक्षे.